Среда, 14.11.2018, 03:39
Главная Регистрация RSS
Приветствую Вас, Гость
Категории раздела
Наш опрос
Оцініть мій сайт
Всего ответов: 52
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » Файлы » Мої файли

ЭКОНОМИКА ТРУДА
[ Скачать с сервера (684.5 Kb) ] 06.02.2015, 19:18

ЛІтература

з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини»

 

Базова:

 1. Абдурахманов К. Х., Бобков В. Н., Буланов В. С., Бычин В. Б., Волгин Н. А. Экономика труда: Социально- трудовые отношения: Учебник. – М. : Экзамен, 2003. – 735 с.
 2. Богиня Д. П. Основи економіки праці : навч. посіб. / Д. П. Богиня, О. А. Грішнова. – 3-тє вид. –К. : Знання-Прес, 2002. – 387 с.
 3. Буряк П. Ю. Економіка праці й соціально-трудові відносини : навч. посіб. / П. Ю. Буряк, Б. А. Карпінський, М. І. Григор’єва. – К. : ЦУЛ, 2004. – 438 с.
 4. Богоявленська Ю. В. Економіка і менеджмент праці : навч. посіб. / Ю. В. Богоявленська, Є. І. Ходаківський. – К. : Кондор, 2005. – 332 с.
 5. Владимирова Л. П. Экономика труда. Учебное пособие / Л. П. Владимирова – М. : Издательский дом “Дашков и К.”, 2000. – 220 с.
 6. Волкова О. В. Ринок праці : навч. посіб. / О. В. Волкова. – К. : ЦУЛ, 2007. – 624 с.
 7. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини. / О. А. Грішнова. – К. : Т-во «Знання»,  2004. – 535 с.
 8. Городня Т. А. Економіка праці : навч.-метод, посіб. / Т. А. Городня. – Л. : ЛКА, 2007. – 132 с.
 9. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / за ред. В. М. Ковальова. – К. : ЦНЛ, 2006. – 256 с.
 10. Єсінова Н. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / Н. І. Єсінова. – К. : Кондор, 2006. – 432 с.
 11. Завіновська Г. Т. Економіка праці: навч. посіб. / Г. Т. Завіновська. – К. : КНЕУ, 2003. – 432 с.
 12. Зоткина Н. С. Экономика и социология труда: Учебное пособие / Н. С. Зоткина – СПб. : Издательство Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, 2001. – 261 с.
 13. Калина А. В. Економіка праці: Навчальний посібник / А. В. Калина – К. : МАУП, 2004. – 272 с.
 14. Лич В. М. Трудовий потенціал: теорія та практика відтворення. – К. : Науковий світ, 2003. – 314 с.
 15. Лібанова Е. М. Ринок праці: Навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с.
 16. Махсма М. Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник / М. Б. Махсма – К. : Видавництво Європейського університету, 2004. – 188 с.
 17. Махсма М. Б. Економіка праці: Посібник для розв’язування задач: навч. посібник. – 2 вид., доп. – К. : Вид. Європейського університету, 2003 – 73 с.
 18. Матюха М. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. / М. М. Матюха. – К. : Університет «Україна», 2007. – 306 с.
 19. Мерзляк А. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. / під ред. Є. П. Михайлова. – К. : Центр навч. літ-ри, 2005. – 240 с.
 20. Калина А. В. Економіка праці: навч. посіб. / А.В. Калина. – К. : МАУП, 2004. – 272 с.
 21. Карпіщенко О. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / О. І. Карпіщенко. – К. : Університет. кн., 2006. – 264 с.
 22. Ковальов В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. / за ред. В. М. Ковальова. – К. : Центр навч. літ-ри, 2006. – 256 с.
 23. Колот А. М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: Монографія / А. М. Колот – К. : КНЕУ, 2003. – 230 с.
 24. Лукашевич В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. – Л. : Новий світ, 2004. – 248 с.
 25. Экономика труда ; учебник / под ред. М. А. Винокурова, Н. А. Горелова. – М. ; СПб, 2004. – 655 с.
 26. Рощин С. Ю., Разумова Т. О. Экономика труда. / Уч. пособие. – М. : ИНФРА, 2000. – 400 с.
 27. Тучков А. И. Экономика труда : Учебное пособие. – М. : ИКФ “ЭКСМОС”, 2001. – 240 с.
 28. Экономика труда : Учебник. / Под ред. проф. П. Э. Шлендера и проф. Ю. П. Кокина. – М. : Юристъ, 2002. – 592 с.
 29. Экономика труда (социально-трудовые отношения). / Под ред. Волгина Н. А., Одегова Ю. Г. – М. : Издательство «Экзамен», 2004. – 736 с.
 30. Яковенко Е. Г., Христолобова Н. Е., Мостова В. Д. Экономика труда : Учеб. пособие для вузов. – М. : ЮНИТИ - ДАНА, 2004. – 319 с.

 

Допоміжна:

 1. Адамчук В. В., Ромашов О. В., Сорокина М. Е. Экономика и социология труда: Учебник для вузов. – М. : ЮНИТИ, 2001. – 407 с.
 2. Аширов Д. А. Управление персоналом: учеб, пособие / Д. А. Аширов. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 432 с.
 3. Багрова І. В. Нормування праці: Навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 212 с.
 4. Бахтина Т. С., Бондаренко О. В., Бухалков М. И. и др. Экономика и социология труда: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999.– 512 с.
 5. Богоявленська Ю.  В. Економіка і менеджмент праці : навч. посіб. / Ю. В.  Богоявленська, Є. І. Ходаківський. – К. : Кондор, 2005. – 332 с.
 6. Быгин В. Б., Маланин С. В. Нормирование труда. – М. : изд. «Экзамен», 2003. – 320 с.
 7. Варна Т. П., Кокин Ю. П., Маслова В. М., Подгаецкий С. И., Сорокина М. Е. Экономика труда: Учебник.- М.: Юристъ, 2003. – 592 с.
 8. Васильченко В. С. Державне регулювання зайнятості: Навчальний посібник – К. : КНЕУ, 2003. – 252 с.
 9. Волкова О. В. Ринок праці : навч. посіб. / О. В. Волкова. – К. : ЦУЛ, 2007. – 624 с.
 10. Генкин Б. М. Экономика и социология труда: Учебник для вузов. – М. : Издательство НОРМА-ИНФРА-М., 2001. – 448 с.
 11. Городня Т. А. Економіка праці : навч.-метод, посіб. / Т. А. Городня. – Л.: ЛКА, 2007. – 132 с.
 12. Декларація міжнародної організації праці основних принципів та прав у світі праці. – К. : МБП, 2009 – 75 с.
 13. Дячун О. В. Організація, нормування та оплата праці : Навч. посібник. – Л. : Афіша, 2001. – 247 с.
 14. Ковалев В. Н. Экономика труда и социально-трудовые отношения: учеб. пособие / под. ред. В. Н. Ковалева. – Краматорск : ДГМА, 2006. – 236 с.
 15. Калина А. В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности): Учебное пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – К. : МАУП, 2001. –  312 с.
 16. Кодекс законів про працю України // Кодекси України: – К. : Ін Юре, 2013 – 143 с.
 17. Конвенции и рекомендации, принятые международной организацией труда: в 2 т. – Женева : Изд. Междунар. бюро труда, 1991. – Т.І. – 1160 с.; Т.2. – 2248 с.
 18. Конституція України. – К. : Наукова думка, 2011. – 133 с.
 19. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2011-2022 рр. Європейський вибір: Послання Президента України до Верховної Ради України. – К. : Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України, 2011. – 74 с.
 20. Лісогор Л. С. Формування ринку праці в Україні. – К. : Інститут економіки НАН України, 2003. – 295 с.
 21. Лукьянченко Н. Д., Копытина Т. И. Нормирование труда. – Донецьк : ДонНУ, 2004. – 214 с.
 22. Михеев В. А. Основы социального партнерства: Учебник для вузов. –          М. : Экзамен, 2001. – 448 с.
 23. Одегов Ю. Г., Карташова Л. В. Управление персоналом, оценка эффективности: Учебное пособие. – М. : Издательство «Экзамен»,2002.–256 с.
 24. Организация и нормирование труда: Учебное пособие / Под ред. Адамчука В. В. – М. : Финансинформ, 1999. – 301 с.
 25. Осовська Г. В., Крушельницька О. В. Управління трудовими ресурсами: Навчальний посібник. – К. : Кондор, 2003. – 224 с.
 26. Петюх В. М. Ринок праці: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни – К. : КНЕУ, 2000. – 126 с.
 27. Подоровская М. М. Организация труда: Конспект лекцій. – К. : МАУП, 2001. – 112 с.
 28. Политика доходов и заработной платы: Учебник / Под ред. П. В. Савченко, Ю. П. Кокина. – М. : Юристь, 2000. – 456 с.
 29. Попов Л. А. Анализ и моделирование трудовых показателей: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 208 с.
 30. Рофе А. И. Организация и нормирование труда: Учебник для вузов / Академия труда и социальных отношений. – М. : МИК, 2003. – 367 с.
 31. Рофе И. А. Рынок труда: Ученик для вузов. / Академия труда и социальных отношений. – М. : МИК, 2003. – 272 с.
 32. Стаут Л. У. Управление персоналом. Настольная книга менеджера / Л. У. Стаут.: пер. с англ. – М. : ООО «Издательство «Добрая книга», 2006. – 536 с.
 33. Чернов В. І., Оленич Є. І. Нормування праці: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К. : КНЕУ, 2000. – 148 с.
 34. Шаталова Н. И. Трудовой потенциал работника: Учебное пособие. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 399 с.
 35. Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под ред. Г. Г. Меликьяна, Р. П. Колосовой. – М. : Изд-во МГУ; Изд-во «Черо», 1996. – 623 с.
Категория: Мої файли | Добавил: vpaskal
Просмотров: 653 | Загрузок: 25 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: